top of page

אפליקציה מנבאת עתידות פלוס עוד דברים

חשבו על האתגרים הבאים ונסו לממש אותם בעצמכם ב-MIT App Inventor!

כדי לעשות זאת תצטרכו להשתמש ברכיבים ופקודות שעוד לא נתקלנו בהם. נסו לפרק כל אתגר לבעיות קטנות ולפתור אותן אחת אחת.

אתם מוזמנים גם לחשוב על אתגרים בעצמכם, בהתאם לרכיבים והפקודות שאתם רואים בתוכנה.

כל הכבוד, הכנת אפליקציה חוזת עתידות שהפועלת באמצעות שקשוק!

את ניעור הטלפון לא ניתן לבדוק באמולטור אלא רק בטלפון עצמו.

כשנגמר הזמן לשיעור, לחצו כאן כדי לעבור להוראות לשמירת האפליקציה לטלפון.

bottom of page